Codici GDS

GDS | Global Distribution System

Amadeus (1A) = YX NAPTIE

Sabre (AA) = YX 188761

Galileo/Apollo (UA) = YX A0217

Worldspan (TW) = YX NAPTI

Pegasus (WB) = YX 60260